Vastgoedbelasting

De vastgoedbelasting is een belasting over voordelen uit onroerende zaken in Caribisch Nederland. De belasting wordt geheven van degenen die het voordeel genieten. Dit kan de eigenaar zijn maar ook een zakelijk gerechtigde, zoals een erfpachter. Voor niet-natuurlijke personen (bijvoorbeeld vennootschappen en stichtingen) komt deze nieuwe belasting, samen met de opbrengstbelasting in de plaats van de winstbelasting. Voor natuurlijke personen (particulieren) vervangt de vastgoedbelasting de heffing over huurinkomsten in de inkomstenbelasting.